tailieunhanh - Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7409:2010 - EN 1785:2003

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7409:2010 qui định phương pháp phát hiện việc xử lý chiếu xạ của thực phẩm chứa chất béo. Phương pháp này dựa trên việc phát hiện các 2-alkylcyclobutanon được tạo ra do bức xạ, bằng đo phổ khối lượng (MS) sau khi tách bằng sắc ký khí. | .