tailieunhanh - Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7401:2004

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7401:2004 về Tiêu chuẩn chung đối với phomat áp dụng cho tất cả các loại phomat để tiêu thụ trực tiếp hoặc chế biến tiếp theo, phù hợp với mô tả trong điều 2 của tiêu chuẩn này. nội dung chi tiết. | .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN