tailieunhanh - Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7400:2010

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7400:2010 thay thế TCVN 7400:2004 và hoàn toàn tương đương với CODEX STAN 279-1971. , . Tiêu chuẩn áp dụng cho bơ để sử dụng ngay hoặc chế biến tiếp, phù hợp với mô tả trong Điều 2 của tiêu chuẩn này. | .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
11    39    0    01-08-2021