tailieunhanh - Phân tích lợi ích chi phí - Chương 4

Lợi ích và chi phí được nhận dạng thông qua sự ích dụng đối với cá nhân, và phải bao gồm tất cả các kết quả cho mọi người. - Lợi ích thực là sự gia tăng thoả dụng cho bất kỳ ai. - Chi phí thực là sự gia tăng sự không thoả dụng cho bất kỳ ai. | COST BENEFIT ANALYSIS BAI GIANG 4 NHẬN DANG LỢI ích vA chi PHÍ MAIDINHQUY CHAPTER 4 NỘI DUNG - Nguyen tac chung để nhận dạng lợi ích vậ chi phí - Những hưông dận nhận dạng lợi ích vậ chi phí - Cậch phận loậi lợi ích vậ chi phí - Lượng hOậ cậc lợi ích vậ chi phí cậ vong đợi dự ận MAIDINHQUY CHAPTER 4 NGUYÊN TAC TONG QUAT Lợi ích và chi phí được nhận dang thong qua sự ích dung đối vôi cà nhàn và phài bao gom tất cà càc kết quà cho moi ngưôi. - Lợi ích thực là sự già tàng thoà dung cho bất kỳ ài. - Chi phí thực là sự già tàng sự khong thoà dung cho bất kỳ ài. Mọt kết quà là kết quà XH thực chỉ khi no làm biến đoi lợi ích rong cho toàn XH. MAIDINHQUY CHAPTER

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
126    28    0    01-08-2021
56    20    1    01-08-2021