tailieunhanh - Quyết định số 31/2002/QĐ-UB

Quyết định số 31/2002/QĐ-UB về việc cho phép thành lập Quỹ bảo trợ tài năng thể thao thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Chí Minh ngày 02 tháng 04 năm 2002 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Số 31 2002 QĐ-UB QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ CHO PHÉP THÀNH LẬP QUỸ BẢO TRỢ TÀI NĂNG THỂ THAOTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 Căn cứ Nghị định số 177 1999 NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ xã hội Quỹ từ thiện Xét đơn đề nghị của ông Trần Văn Mui đại diện các sáng lập viên Quỹ bảo trợ tài năng thể thao đề nghị của Sở Thể dục thể thao thành phố tại công văn số 903 TDTT ngày 23 tháng 10 năm 2001 của Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố tại Tờ trình số 127 TCCQ ngày 28 tháng 11 năm 2001 và ý kiến của Sở Tài chính - Vật giá tại Công văn số 4758 TCVG-HCSNngày 17 tháng 12 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Nay cho phép thành lập Quỹ bảo trợ tài năng thể thao thành phố Hồ Chí Minh. Quỹ bảo trợ tài năng thể thao thành phố là Quỹ xã hội phi lợi nhuận hoạt động theo nguyên tắc đóng góp tự nguyện của các tổ chức cá nhân trong nước và ngoài nước nhằm mục đích huy động sự đóng góp của xã hội để góp phần bảo trợ giúp đỡ tạo điều kiện phát triển các tài năng thể thao và hỗ trợ các hoạt động trong lĩnh vực thể dục thể thao trên địa bàn thành phố. Quỹ bảo trợ tài năng thể thao thành phố có tư cách pháp nhân có con dấu riêng và được mở tài khoản ở Ngân hàng và Kho bạc Nhà nước thành phố. Quỹ chịu sự quản lý Nhà nước về tài chính của Sở Tài chính - Vật giá thành phố và chịu sự quản lý Nhà nước về chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan quản lý chuyên ngành trong lĩnh vực hoạt động của Quỹ. Trụ sở của Quỹ đặt tại số 3 đường Phan Văn Đạt quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Điều 2. Quỹ bảo trợ tài năng thể thao thành phố có nhiệm vụ 1. Tổ chức vận động và tiếp nhận các nguồn đóng góp tài trợ tự nguyện về vật chất tài chính của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước để tiến .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.