tailieunhanh - Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7382:2004

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7382:2004 về Chất lượng nước – Nước thải bệnh viện – Tiêu chuẩn thải quy định giá trị giới hạn của các thông số và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải bệnh viện trước khi thải ra môi trường. | .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN