tailieunhanh - Quyết định số 60/2004/QĐ-BNV

Quyết định số 60/2004/QĐ-BNV về việc phê duyệt bản Điều lệ sửa đổi của Hiệp hội Giao nhận kho vận Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành | BỘ NỘI VỤ Số 60 2004 QĐ-BNV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 31 tháng 8 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BẢN ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI CỦA HIỆP HỘI GIAO NHẬN KHO VẬN VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ Căn cứ Sắc lệnh số 102 SL-L004 ngày 20 5 1957 quy định về quyền lập Hội Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 45 2003 NĐ-CP ngày 09 5 2003 quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 88 2003 NĐ-CP ngày 30 7 2003 quy định về tổ chức hoạt động và quản lý hội Xét đề nghị của Chủ tịch Hiệp hội Giao nhận kho vận Việt Nam và của Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi Chính phủ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt bản Điều lệ sửa đổi của Hiệp hội Giao nhận kho vận Việt Nam đã được Đại hội nhiệm kỳ IV của Hiệp hội thông qua. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Điều 3. Chủ tịch Hiệp hội Giao nhận kho vận Việt Nam Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ THỨ TRƯởNg Đặng Quốc Tiến ĐIỀU LỆ HIỆP HỘI GIAO NHẬN KHO VẬN VIỆT NAM SỬA ĐỔI Chương 1 NHỮNG NGUYÊN TẮC CHUNG Điều 1. Hiệp hội Giao nhận kho vận Việt Nam dưới đây gọi là Hiệp hội là một tổ chức xã hội nghề nghiệp của các doanh nghiệp và các cá nhân dưới đây gọi là Hội viên hoạt động trong lĩnh vực giao hàng nhận hàng kho hàng và tổ chức chuyên chở hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam tự nguyện thành lập nhằm mục đích hợp tác liên kết hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau trong việc phát triển nghề nghiệp nâng cao hiệu quả kinh doanh và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các hội viên trong các hoạt động thuộc lĩnh vực giao nhận kho vận hàng hóa xuất nhập khẩu của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên cơ sở đó hội nhập với các hoạt động cùng loại của các đồng nghiệp trên thế giới theo quy định của pháp luật. Điều 2. Hiệp hội là tổ chức đại diện duy nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trở thành hội viên đầy đủ và chính thức Ordinary Member của Liên đoàn các Hiệp hội

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.