tailieunhanh - Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7380:2004

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7380:2004 quy định các yêu cầu kỹ thuật cơ bản đối với lò đốt chất thải rắn y tế (sau đây gọi là lò đốt) dùng làm cơ sở kỹ thuật cho việc thiết kế, chế tạo và đánh giá thẩm định lò đốt chất thải rắn y tế. nội dung chi tiết. | .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    40    0    04-08-2021