tailieunhanh - Quyết định số 571/2002/QĐ-TTg về việc phê duyệt Dự án khả thi đầu tư xây dựng Vườn Quốc gia Pù Mát, tỉnh Nghệ An do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định số 571/2002/QĐ-TTg về việc phê duyệt Dự án khả thi đầu tư xây dựng Vườn Quốc gia Pù Mát, tỉnh Nghệ An do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 571 2002 QĐ-TTG Hà Nội ngày 12 tháng 07 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN KHẢ THI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG vườn quốc GIA PÙ MÁT TỈNH NGHỆ AN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 12 tháng 8 năm 1991 Căn cứ Quyết định số 174 2001 QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển hạng khu bảo tồn thiên nhiên Pù Mát tỉnh Nghệ An thành Vườn Quốc gia Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư công văn số 3438 BKH VPTĐ ngày 31 tháng 5 năm 2002 và đề nghị của ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tờ trình số 364 TT UB ngày 31 tháng 01 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt Dự án khả thi đầu tư xây dựng Vườn Quốc gia Pù Mát tỉnh Nghệ An với nội dung chủ yếu sau 1. Tên Dự án Dự án khả thi đầu tư xây dựng Vườn Quốc gia Pù Mát tỉnh Nghệ An. 2. Cơ quan chủ quản Dự án ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An. 3. Cơ quan chủ đầu tư Ban Quản lý Vườn Quốc gia Pù Mát tỉnh Nghệ An. 4. Thời gian thực hiện Dự án 10 năm từ năm 2002 - 2011. 5. Mục tiêu - Bảo tồn giữ gìn khu rừng tự nhiên đặc trưng cho hệ sinh thái rừng còn mang tính nguyên sinh thuộc rừng ẩm nhiệt đới vùng Bắc Trường Sơn Việt ẩ am. - Bảo tồn tính đa dạng sinh học cho loài thực vật 938 loài động vật trong đó có nhiều loại động vật thực vật quý hiếm đang bị đe doạ bao gồm về thực vật có 37 loài được ghi trong sách Đỏ Việt ẩ am và 20 loài được ghi trong sách Đỏ thế giới về động vật có 77 loài được ghi trong sách Đỏ Việt ẩ am và 62 loài được ghi trong sách Đỏ thế giới. - Tăng cường chức năng rừng phòng hộ đầu nguồn cho hệ thống sông Cả nhằm phục vụ trực tiếp cho sản xuất và đời sống của cộng đồng dân cư trong khu vực. - Phát triển mở mang du lịch sinh thái tạo điều kiện để người dân trong vùng có thêm việc làm tăng thu nhập góp phần xoá đói giảm nghèo đồng thời nâng cao nhận thức về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên bảo vệ môi trường cho nhân dân. - Thu hút các

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.