tailieunhanh - Bài giảng Cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử

Bài giảng Cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử trình bày về cơ chế tương tác giữa các gen trong tế bào, sự tác động qua lại giữa các gen, tác động nhiều gen lên một tính trạng, tác động một một gen lên nhiều tính trạng. Đây là tài liệu tham khảo cho bạn đọc nghiên cứu và học tập chuyên ngành Sinh học. | C¥ CHÕ T¦¥NG t¸c GI÷A C¸C GEN TRONG TÕ BµO T­¬ng t¸c gen Sù t¸c ®éng qua l¹i gi÷a c¸c gen T­¬ng t¸c gen Sù t¸c ®éng qua l¹i gi÷a c¸c gen Mét tÝnh tr¹ng th­êng lµ kÕt qu¶ t¸c ®éng t­¬ng hç cña nhiÒu gen, ®ång thêi mét gen cã thÓ ¶nh h­ëng lªn nhiÒu tÝnh tr¹ng T­¬ng t¸c gen I. T¸c ®éng nhiÒu gen lªn mét tÝnh tr¹ng: T¸c ®«ng bæ trî Bµi tËp: PTC: Gi¶i thÝch nh­ thÕ nµo vÒ kÕt qu¶ trªn ? F1: F2: X T­¬ng t¸c gen I. T¸c ®éng nhiÒu gen lªn mét tÝnh tr¹ng: NÕu gäi gen A vµ R lµ gen tréi, th× gen lÆn lµ a, r . KiÓu gen cña P, F1,F2 nh­ thÕ nµo? viÕt s¬ ®å lai, gi¶i thÝch. PTC: Giao tö P: F1: Giao tö F1: F2 rrAA X RRaa T­¬ng t¸c gen I. T¸c ®éng nhiÒu gen lªn mét tÝnh tr¹ng: KÕt luËn: Mµu l«ng chuét ®­îc h×nh thµnh do t­¬ng t¸c kiÓu bæ trî. Gi¶i thÝch: T­¬ng t¸c gen KÕt qu¶ mét sè tr­êng hîp t¸c ®éng nhiÒu gen lªn mét tÝnh tr¹ng: T­¬ng t¸c gen KÕt qu¶ mét sè tr­êng hîp t¸c ®éng nhiÒu gen lªn mét tÝnh tr¹ng: T­¬ng t¸c gen I. T¸c ®éng nhiÒu gen lªn mét tÝnh tr¹ng: b. T¸c ®éng céng gép: Bµi tËp: PTC: Gi¶i thÝch nh­ thÕ nµo vÒ kÕt qu¶ trªn ? X ? F1: F2: T­¬ng t¸c gen I. T¸c ®éng nhiÒu gen lªn mét tÝnh tr¹ng: b. T¸c ®éng céng gép: T­¬ng t¸c gen I. T¸c ®éng nhiÒu gen lªn mét tÝnh tr¹ng: Quy luËt: Hai hay nhiÒu gen kh«ng alen, ph©n li ®éc lËp, cã thÓ cïng t¸c ®éng víi nhau h×nh thµnh mét tÝnh tr¹ng. Tuú d¹ng t­¬ng t¸c mµ tØ lÖ kiÓu h×nh ë F2 lµ biÕn d¹ng cña c«ng thøc Tæng qu¸t (3 + 1)n * ý nghÜa: ? T­¬ng t¸c gen II. T¸c ®éng mét gen lªn nhiÒu tÝnh . | C¥ CHÕ T¦¥NG t¸c GI÷A C¸C GEN TRONG TÕ BµO T­¬ng t¸c gen Sù t¸c ®éng qua l¹i gi÷a c¸c gen T­¬ng t¸c gen Sù t¸c ®éng qua l¹i gi÷a c¸c gen Mét tÝnh tr¹ng th­êng lµ kÕt qu¶ t¸c ®éng t­¬ng hç cña nhiÒu gen, ®ång thêi mét gen cã thÓ ¶nh h­ëng lªn nhiÒu tÝnh tr¹ng T­¬ng t¸c gen I. T¸c ®éng nhiÒu gen lªn mét tÝnh tr¹ng: T¸c ®«ng bæ trî Bµi tËp: PTC: Gi¶i thÝch nh­ thÕ nµo vÒ kÕt qu¶ trªn ? F1: F2: X T­¬ng t¸c gen I. T¸c ®éng nhiÒu gen lªn mét tÝnh tr¹ng: NÕu gäi gen A vµ R lµ gen tréi, th× gen lÆn lµ a, r . KiÓu gen cña P, F1,F2 nh­ thÕ nµo? viÕt s¬ ®å lai, gi¶i thÝch. PTC: Giao tö P: F1: Giao tö F1: F2 rrAA X RRaa T­¬ng t¸c gen I. T¸c ®éng nhiÒu gen lªn mét tÝnh tr¹ng: KÕt luËn: Mµu l«ng chuét ®­îc h×nh thµnh do t­¬ng t¸c kiÓu bæ trî. Gi¶i thÝch: T­¬ng t¸c gen KÕt qu¶ mét sè tr­êng hîp t¸c ®éng nhiÒu gen lªn mét tÝnh tr¹ng: T­¬ng t¸c gen KÕt qu¶ mét sè tr­êng hîp t¸c ®éng nhiÒu gen lªn mét tÝnh tr¹ng: T­¬ng t¸c gen I. T¸c ®éng nhiÒu gen lªn mét tÝnh tr¹ng: b. T¸c ®éng céng gép: Bµi tËp:

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.