tailieunhanh - Quyết định số 72 /2004/QĐ-UB

Quyết định số 72 /2004/QĐ-UB về phê duyệt quy hoạch các vị trí cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn quận 7 giai đoạn 2004-2005 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành | ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Số 72 2004 QĐ-UB CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Chí Minh ngày 29 tháng 03 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CÁC VỊ TRÍ CỔ ĐỘNG CHÍNH TRỊ VÀ QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 7 GIAI ĐOẠN 2004-2005 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Pháp lệnh Quảng cáo ngày 16 tháng 11 năm 2001 Căn cứ Nghị định số 24 2003 NĐ-UB ngày 13 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo Căn cứ Quyết định số 108 2002 QĐ-UB ngày 25 tháng 9 năm 2002 của ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định về hoạt động quảng cáo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Xét Tờ trình liên ngành số 26 LN-VHTT-UBNDQ7 ngày 02 tháng 7 năm 2003 của Sở Văn hóa và Thông tin và ủy ban nhân dân quận 7 về quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn quận 7 giai đoạn 2004 - 2005 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt quy hoạch các vị trí cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn quận 7 giai đoạn 2004 - 2005 nội dung chi tiết kèm theo . Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố Giám đốc Sở Văn hóa và Thông tin Giám đốc Sở Quy hoạch-Kiến trúc Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Giám đốc Sở Xây dựng Giám đốc Sở Giao thông Công chánh Chủ tịch ủy ban nhân dân quận 7 và các tổ chức cá nhân hoạt động quảng cáo chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. . Nơi nhận - Như điều 3 - Thường trực Thành ủy - TT HĐND TP TT uBnD TP - Ban TTVH TU Ban VHXH-HĐND TP - UBND các quận-huyện - Hội Quảng cáo thành phố - Báo Đài thành phố - VPHĐ-UB pVp VX ĐT - Tổ VX ĐT - Lưu VX- TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Thành .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.