tailieunhanh - Hướng dẫn học Microsoft SQL Server 2008 part 94

Tùy thuộc vào số lượng kết nối và tỷ lệ thời gian các kết nối đang hoạt động (so với nhàn rỗi), làm cho số lượng các chủ đề người lao động ít hơn số lượng kết nối có thể kết nối tổng hợp lực lượng, bảo tồn bộ nhớ, và cải thiện hiệu suất. Trong quản lý Studio, người lao động tối đa tùy chọn chủ đề được thiết lập bằng cách gõ hoặc chọn một giá trị trong hộp tối đa Chuyên Viên trong tab Server Properties xử lý (xem hình 39-6). | Part VI Enterprise Data Management two digit year cutoff 1753 9999 2049 2049 user connections 0 32767 0 0 user options 0 32767 0 0 xp_cmdshell 0 1 0 0 display advanced options The key difference between the preceding two methods to is that the catalog view only displays the configurations. The show advanced options configuration not only controls the display of advanced options through sp_configure system stored procedure it also controls whether these advanced options can be changed. Start Stop configuration properties The startup configuration properties described in Table 39-1 control how SQL Server and the processes are launched. Startup parameters You use the startup parameters with the SQL Server services. The startup parameters are passed as parameters to the SQL Server program when the SQL Server service is started. Although you can add startup parameters from the Services console I highly recommend using the SQL Server Configuration Manager shown in Figure 39-4. One of the main reasons has to do with minimizing downtime. The Configuration Manager allows you to add startup parameters with the SQL Server service still running. You can restart the service during a maintenance window and minimize downtime. Also the Configuration Manager is the only method for a SQL Server failover clustering instance as it is a cluster-aware tool whereas the Services console is not. 892 Start Stop Configuration Properties TABLE 39-1 Property Level Graphic Control Code Option AutoStart SQL Server S Configuration Manager or Services Console - AutoStart SQL Server Agent S Configuration Manager or Services Console - AutoStart MS DTC S Services Console - Scan for startup procs S - EXEC sp_configure scan The configuration level refers to Server Database or Connection. for startup procs Configuring SQL Server 39 FIGURE 39-4 Add startup parameters to the SQL Server service to change its behavior To add the startup parameters in SQL Server .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.