tailieunhanh - Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7143:2010

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7143:2010 quy định phương pháp xác định hàm lượng chì tổng trong xăng với khoảng nồng độ từ 2,5 mg/L đến 25 mg/L (0,010 g Pb/. gal đến 0,10 g Pb/. gal). Phương pháp này áp dụng cho các loại xăng có thành phần khác nhau và không phụ thuộc vào loại chì alkyl. | .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN