tailieunhanh - Openldap

Phần mềm dùng làm web server Hỗ trợ đày đủ các phiên bản của giao thức http Cung cấp source code đầy đủ, license không hạn chế Chạy trên nhiều hệ điêu hành windows, Unix, Linux Apache hoạt động linh hoạt, cho phép mở rộng nhiều tính năng, có thể biên dịch thêm nhiều module | openldap Apache Samba Postfix Squid Vsftp Openldap Demo: tích hợp openvpn vào ldap Đỗ Quang Ngọc Apache Phần mềm dùng làm web server Hỗ trợ đày đủ các phiên bản của giao thức http Cung cấp source code đầy đủ, license không hạn chế Chạy trên nhiều hệ điêu hành windows, Unix, Linux Apache hoạt động linh hoạt, cho phép mở rộng nhiều tính năng, có thể biên dịch thêm nhiều module Hai phương pháp chứng thực: + Basic Authentication. + Digest Authentication. File chứa user: cat /etc/httpd/conf/userpasswd nv2: nv1: Samba Chứng thực và cấp phép truy cập Xây dựng Primary domain controller Chia sẻ file, Printer Phân giải tên File chứa user: /etc/samba/smbpasswd Nv1 nv2 Postfix Phần mềm mã nguồn mở, nhanh và secure Hỗ trợ đầy đủ các giao thức smtp, pop, imap, http File chứa user: /etc/passwd quangngoc:x:1006:1006::/home/ quangngoc :/bin/bash vanhue:x:51314:51314::/home/vanhue:/bin/bash Squid Squid là một caching proxy server. Squid server được đặt giữa Web . | openldap Apache Samba Postfix Squid Vsftp Openldap Demo: tích hợp openvpn vào ldap Đỗ Quang Ngọc Apache Phần mềm dùng làm web server Hỗ trợ đày đủ các phiên bản của giao thức http Cung cấp source code đầy đủ, license không hạn chế Chạy trên nhiều hệ điêu hành windows, Unix, Linux Apache hoạt động linh hoạt, cho phép mở rộng nhiều tính năng, có thể biên dịch thêm nhiều module Hai phương pháp chứng thực: + Basic Authentication. + Digest Authentication. File chứa user: cat /etc/httpd/conf/userpasswd nv2: nv1: Samba Chứng thực và cấp phép truy cập Xây dựng Primary domain controller Chia sẻ file, Printer Phân giải tên File chứa user: /etc/samba/smbpasswd Nv1 nv2 Postfix Phần mềm mã nguồn mở, nhanh và secure Hỗ trợ đầy đủ các giao thức smtp, pop, imap, http File chứa user: /etc/passwd quangngoc:x:1006:1006::/home/ quangngoc :/bin/bash vanhue:x:51314:51314::/home/vanhue:/bin/bash Squid Squid là một caching proxy server. Squid server được đặt giữa Web client và Web server. Khi có request yêu cầu Web page, Squid sẽ kiểm tra, xác nhận tính hợp lệ của request dựa trên những policy đã được định nghĩa trong Squid. Sau đó, truy vấn Web page để trả về kết quả cho request. Nếu kết quả đã có trong cache của Squid, thì Squid trả kết quả về ngay cho request. /etc/passwd quangngoc:x:1006:1006::/home/ quangngoc :/bin/bash vanhue:x:51314:51314::/home/vanhue:/bin/bash FTP Dịch vụ FTP là dịch vụ cung cấp cơ chế truyền, nhận file qua giao thức TCP/IP. Dịch vụ FTP hoạt động trên hai port: Port 20: data port. Dữ liệu sẽ được truyền trên port này. Port 21: control port. Port này dùng để trao đổi lệnh, reply giữa client và server. /etc/passwd quangngoc:x:1006:1006::/home/ quangngoc :/bin/bash vanhue:x:51314:51314::/home/vanhue:/bin/bash Network Directory Network directory là một cấu trúc dùng để tổ chức lưu trữ theo dạng phân cấp hình cây. Network directory được tổ chức để thuận tiện nhất cho việc đọc và tìm kiếm. Nếu ứng dụng cần nhiều thao tác insert,

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.