tailieunhanh - Thông tư số 31/2002/TT-BTC

Thông tư số 31/2002/TT-BTC về việc hướng dẫn triển khai thực hiện xử lý nợ tồn động của hợp tác xã nông nghiệp do Bộ Tài chính ban hành | BỘ TÀI CHÍNH Số 31 2002 TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 29 tháng 3 năm 2002 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 31 2002 TT-BTC NGÀY 29 THÁNG 03 NĂM 2002 HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN XỬ LÝ NỢ TỒN ĐỌNG CỦA HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP Thi hành Quyết định số 146 2001 QĐ-TTg ngày 2 10 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý nợ tồn đọng của Hợp tác xã nông nghiệp Bộ Tài chính hướng dẫn một số điểm cụ thể như sau I- QUY ĐỊNH CHUNG 1. Đối tượng được xử lý nợ theo Quyết định số 146 2001 QĐ-TTg ngày 2 10 2001 của Thủ tướng Chính phủ là các hợp tác xã nông nghiệp trong đó bao gồm cả hợp tác xã nông nghiệp chuyển đổi sang hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và hợp tác xã kinh doanh tổng hợp trong khu vực nông nghiệp nông thôn dưới đây gọi tắt là HTX . 2. Phạm vi xử lý gồm các khoản nợ HTX phải trả Ngân hàng thương mại phải nộp ngân sách Nhà nước về thuế sử dụng đất nông nghiệp thuế nông nghiệp trước đây phải trả doanh nghiệp Nhà nước và các khoản HTX nợ các tổ chức đoàn thể xã hội phát sinh từ ngày 31 12 1996 trở về trước nay HTX chưa trả được nợ. 3. Việc xoá nợ chỉ được áp dụng đối với các khoản nợ phải trả của HTX đã giải thể những HTX đã chuyển đổi nhưng quá khó khăn về tài chính không có khả năng trả nợ HTX đang hoạt động kinh doanh có lãi nhưng số tiền vay đã được sử dụng để đầu tư cơ sở hạ tầng nay các cơ sở đó đã bị hư hỏng thiệt hại do thiên tai bão lụt. Không xoá nợ đối với các trường hợp có khả năng thanh toán nhưng cố tình dây dưa không trả nợ. 4. Việc kiểm tra đối chiếu xử lý nợ phải đảm bảo chặt chẽ rõ ràng đúng phạm vi đối tượng tránh thất thoát tài sản của Nhà nước. II- QUY ĐỊNH CỤ THỂ 1. Xoá nợ đối với các khoản phải trả của HTX đã giải thể. - Các chủ nợ Ngân hàng thương mại doanh nghiệp Nhà nước tổ chức đoàn thể xã hội Sở Tài chính -Vật giá và Cục Thuế đối với các khoản nợ thuế sử dụng đất nông nghiệp có trách nhiệm thu thập các tài liêụ dưới đây để làm căn cứ xoá nợ Quyết định giải thể HTX của cấp có thẩm quyền. Trường .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.