tailieunhanh - Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7059:2009 - ISO 9129:2008

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7059:2009 quy định phương pháp đo để xác định mô men quán tính của mô tô và của tổ hợp mô tô - người lái. Tiêu chuẩn này áp dụng cho mô tô hai bánh. nội dung chi tiết. | .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
15    32    0    01-08-2021