tailieunhanh - Hiệp định số 14/2004/LPQT

Hiệp định số 14/2004/LPQT hợp tác kinh tế - thương mại, văn hóa, khoa học và công nghệ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ma-đa-gax-ca | BỘ NGOẠI GIAO Số 14 2004 LPQT Hà Nội ngày 23 tháng 03 năm 2004 Hiệp định hợp tác kinh tế - thương mại văn hóa khoa học và công nghệ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ma-đa-gax-ca có hiệu lực từ ngày 18 tháng 11 năm 2o03. . TL. BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO KT. VỤ tRưởNG vụ LỤẬT pháp và điều ƯỚC QUỐC TẾ PHÓ VỤ TRƯỞNG Nguyễn Hoàng Anh HIỆP ĐỊNH HỢP TÁC KINH TẾ - THƯƠNG MẠI VĂN HÓA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA MA-ĐA-GAX-CA Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Bà NGUYÊN THỊ HĂNG Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là đại diện Chính phủ nước Cộng hòa Ma-đa-gax-ca do ông JACQUES SYLLA Thủ tướng và Người đứng đầu Chính phủ là đại diện dưới đây gọi tắt là hai Bên Lời mở đầu Với lòng mong muốn thiết lập quan hệ hợp tác trong lĩnh vực kinh tế thương mại văn hóa khoa học và công nghệ giữa hai nước trên cơ sở bình đẳng cùng có lợi có tính đến những nhu cầu và khả năng của mỗi nước Nhận rõ sự cần thiết tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác vì những mục tiêu chung của hai nước và đóng góp tích cực vào sự nghiệp hoà bình và hợp tác ở hai khu vực Hai bên đã thoả thuận như sau Điều 1. Trên cơ sở tôn trọng những cam kết quốc tế mà hai Bên là những nước tham gia và phù hợp với luật pháp hiện hành của mỗi nước hai Bên sẽ tạo những điều kiện thuận lợi cho việc phát triển hợp tác kinh tế - thương mại văn hóa khoa học và công nghệ giữa hai nước. Điều 2. Căn cứ Hiệp định này hai Bên sẽ triển khai những hình thức hợp tác khác nhau thông qua các thoả thuận và hợp đồng giữa các tổ chức và các ngành hữu quan của hai nước đặc biệt là trong những ngành kinh tế có triển vọng hợp tác và phát triển. Điều 3. Xét nhu cầu và khả năng hợp tác hiện nay của hai nước hai Bên sẽ tiến hành hợp tác trao đổi kinh nghiệm và chuyên gia đặc biệt trong những lĩnh vực sau đây 1. Nông nghiệp. 2. Lâm nghiệp và môi trường. 3. Kinh tế Thương mại. 4. Khoa học. 5. Văn hóa Xã .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.