tailieunhanh - Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7018:2002 - ISO 13861:2000

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7018:2002 quy định các thuật ngữ và thông tin cần thiết được coi là nền tảng chủ yếu để nhận biết và mô tả các đặc điểm và kích thước chính của máy đốn hạ-thu gom cây. . | .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG