tailieunhanh - Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7017:2002 - với ISO 13861:2000

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7017:2002 quy định thuật ngữ và thông tin cần thiết làm cơ sở để xác định và mô tả các kích thước và đặc tính chủ yếu của xe lết kiểu bánh lốp. nội dung chi tiết. | .