tailieunhanh - Quyết định số: 27/2015/QĐ-UBND tỉnh Quảng Bình

Quyết định số: 27/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;. Cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu. | ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 27 2015 QĐ-UBND Quảng Bình ngày 10 tháng 8 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH Căn cứ Luật To chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Nghị định số 24 2014 NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương Căn cứ Nghị định số 22 2015 NĐ-CP ngày 16 2 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về quản lý Quản tài viên và hành nghề quản lý thanh lý tài sản Căn cứ Thông tư liên tịch số 23 2014 TTLT-BTP-BNV ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tư pháp Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện quận thị xã thành phố thuộc tỉnh Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 656 TTr-STP ngày 08 4 2015 và Công văn số 964 STP-VP ngày 28 05 2015 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 27 2009 QĐ-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình và Quyết định số 1582 QĐ-UBND ngày 12 7 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc chuyển chức năng nhiệm vụ tổ chức biên chế công chức thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính từ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sang Sở Tư pháp. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Giám đốc Sở Nội vụ Giám đốc Sở Tư pháp Thủ trưởng các sở ban ngành cấp tỉnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố và các to chức cá

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.