tailieunhanh - Quyết định số 2557/2002/QĐ-BYT về việc ban hành Quy chế thông tin, quảng cáo thuốc dùng cho người và mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Quyết định số 2557/2002/QĐ-BYT về việc ban hành Quy chế thông tin, quảng cáo thuốc dùng cho người và mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành | BỘ Y TẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 2557 2002 QĐ-BYT Hà Nội ngày 04 tháng 7 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ SỐ 2557 2002 QĐ-BYT NGÀY 4 THÁNG 7 NĂM 2002 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ THÔNG TIN QUẢNG CÁO THUỐC DÙNG CHO NGƯỜI VÀ MỸ PHẨM ẢNH HƯỞNG TRỰC tiếp đến sức KHOẺ CON NGƯỜI BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ Căn cứ Nghị định số 68 CP ngày 11 10 1993 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Y tế Căn cứ pháp lệnh Quảng cáo số 39 2001 PL-UBTVQH10 ngày 16 11 2001 Căn cứ Nghị định số 59 2002 NĐ-CP ngày 4 6 2002 của Chính phủ về việc bãi bỏ một số giấy phép và thay thế một số giấy phép bằng phương thức quản lý khác Căn cứ Quyết định số 547 TTg-QĐ ra ngày 23 8 1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Cục quản lý dược Việt Nam trực thuộc Bộ y tế Theo đề nghị của ông Cục trưởng Cục quản lý dược Việt Nam QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này quy chế thông tin quảng cáo thuốc dùng cho người và mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 4 7 2002 và thay thế Quyết định số 322 BYT-QĐ ngày 28 2 1997 của Bộ y tế ban hành quy chế thông tin quảng cáo thuốc và mỹ phẩm dùng cho người Điều 3. Các ông bà Chánh văn phòng Chánh thanh tra Cục trưởng Cục quản lý dược Việt ẩ am Vụ trưởng vụ điều trị Vụ trưởng các vụ thuộc Bộ y tế Tổng giám đốc Tổng công ty dược Việt ẩ am Giám đốc Sở y tế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng y tế các ngành Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Đỗ Nguyên Phương Đã ký QUY CHẾ THÔẩ G Tlẩ QUẢẩ G CÁO THUỐC DÙẩ G CHO ẩ GƯỜI MỸ PHẨM Ảẩ H HƯỞẩ G TRỰC TIẾP ĐẾẩ SỨC KHOẺ COẩ ẩ GƯỜI Ban hành kèm theo Quyết định số 2557 2002 QĐ-BYTngày 4 7 2002 của Bộ trưởng Bộ y tế Chương 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Thuốc dùng cho người mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người sau đây gọi tắt là thuốc và mỹ phẩm là những loại hàng hoá đặc biệt ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.