tailieunhanh - Thông tư liên tịch số 13/2002/TTLT-BGDĐT-BTC

Thông tư liên tịch số 13/2002/TTLT-BGDĐT-BTC về việc điều chỉnh mức học bổng chính sách và trợ cấp xã hội với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường đào tạo công lập do Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính ban hành ,để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 194/2001/QĐ-TTg ngày 21/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức học bổng chính sách và trợ cấp xã hội với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường đào tạo công. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TạO-BỘ TÀI CHÍNH Số 13 2002 TTLT-BGDĐT- BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 28 tháng 3 năm 2002 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BO TÀI CHÍNH SỐ 13 2002 TTLT BGDĐT-BTC NGÀY 28 3 2002 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊỊ H SỐ 194 2001 QĐ-TTG Ị GÀY 21 12 2001 CỦA THỦ TƯỚỊ G CHÍỊ H PHỦ VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈỊ H MỨC HỌC BỔỊ G CHÍỊ H SÁCHVÀ TRỢ CẤp XÃ HỘI ĐỐI VỚI HỌC SIỊ H SI Ị H VIÊỊ LÀ Ị GƯỜI DÂỊ TỘC THIEU số học tại các TRƯỜỊ G ĐÀO TẠO CÔỊ G LẬP QUY ĐỊỊ H TẠI quyết ĐỊỊ H số 1121 1997 QĐ-TTG Ị GÀY 23 12 199 CỦA THỦ TƯỚỊ G CHÍỊ H phủ Thi hành Quyết định số 194 2002 QĐ-TTg ngày 21 12 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức học bổng chính sách và trợ cấp xã hội đối với học sinh sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường đào tạo công lập quy định tại Quyết định số 1121 1997 QĐ-TTg ngày 23 12 1997 của Thủ tướng Chính phủ liên Bộ Giáo dục và Đào tạo Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc điều chỉnh mức học bổng chính sách và trợ cấp xã hội đối với học sinh sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường đào tạo công lập như sau I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG VÀ PHẠM VI ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH MỨC HỌC BỔNG CHỈNH SÁCHVÀ TRỢ CAP XÃ HỘI Đối tượng được điều chỉnh mức học bổng chính sách và trợ cấp xã hội là học sinh sinh viên người dân tộc thiểu số học tại các trường dào tạo công lập được hưởng học bổng chính sách và trợ cấp xã hội theo quy định tại Quyết định số 1121 1997 QĐ-TTg ngày 23 12 1997 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh sinh viên các trường đào tạo công lập. - Mức học bổng chính sách được điều chỉnh từ đồng người tháng lên đồng người tháng áp dụng đối với sinh viên hệ cử tuyển sinh viên các trường dự bị dại học dân tộc học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú. - Mức trợ cấp xã hội được điều chỉnh từ đồng người tháng lên đồng người tháng áp dụng đối với học sinh sinh viên ở các xã vùng cao vùng sâu và vùng có điều kiện kinh .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.