tailieunhanh - Thông tư số 87/2004/TT-BTC

Thông tư 87/2004/TT-BTC về việc hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành | BỘ TÀI CHÍNH Số 87 2004 TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 31 tháng 8 năm 2004 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 87 2004 TT-BTC NGÀY 31 THÁNG 8 NĂM2004 HƯỚNG DẪN THI HÀNH THUẾ XUẤT KHẨU THUẾ NHẬP KHẨU Căn cứ Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu ngày 26 12 1991 và các Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu ngày 05 07 1993 ngày 20 05 1998 Căn cứ Nghị định số 54 CP ngày 28 08 1993 Nghị định số 94 1998 NĐ-CP ngày 17 11 1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu và các Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu Căn cứ Nghị định số 101 2001 NĐ-CP ngày 31 12 2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan chế độ kiểm tra giám sát hải quan Căn cứ Nghị định số 60 2002 NĐ-CP ngày 6 6 2002 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá tính thuế đối với hàng hoá nhập khẩu theo nguyên tắc của Hiệp định thực hiện Điều 7 Hiệp định chung về thuế quan và thương mại Căn cứ Nghị định số 57 1998 NĐ-CP ngày 31 7 1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về hoạt động xuất khẩu nhập khẩu gia công và đại lý mua bán hàng hoá với nước ngoài và Nghị định số 44 2001 NĐ-CP ngày 2 8 2001 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 57 1998 NĐ-CP ngày 31 7 1998 của Chính phủ Căn cứ Nghị định số 24 2000 NĐ-CP ngày 31 7 2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và Nghị định số 27 2003 NĐ-CP ngày 19 3 2003 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 24 2000 NĐ-CP ngày 31 7 2000 Căn cứ Nghị định số 51 1999 NĐ-CP ngày 8 7 1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước sửa đổi và Nghị định số 35 2002 NĐ-CP ngày 29 3 2002 của Chính phủ sửa đổi bổ sung danh mục A B và C ban hành tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 51 1999 NĐ-CP ngày 8 7 1999 Căn cứ Nghị định số 66 2002 NĐ-CP ngày 1 7 2002 của .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.