tailieunhanh - Quyết định 43/2002/QĐ-UB

Quyết định 43/2002/QĐ-UB về việc nâng mức trợ cấp cứu trợ xã hội thường xuyên ở xã, phường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành | ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ ĐÀ NẴNG Số 43 2002 QĐ-UB CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đà Năng ngày 26 tháng 3 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC NÂNG MỨC TRỢ CẤP CỨU TRỢ XÃ HỘI THƯỜNG XUYÊN Ở XÃ PHƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀỊ THÀỊ H PHỐ ĐÀ Ị ẴỊ G ỦY BAN NHÂN DÂN - Căn cứ Luật Tổ chức HĐND UBND sửa đổi ngày 21 6 1994 - Căn cứ Nghị định 07 2000 NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2000 của Chính phủ về chính sách cứu trợ xã hội - Căn cứ Thông tư số 18 2000 TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 7 năm 2000 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dân thực hiện một số điều của Nghị định 07 2000 NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2000 của Chính phủ về chính sách cứu trợ xã hội - Xét đề nghị của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội thành phố Đà Năng tại Tờ trình số 40 TT-LĐTBXH ngày 16 tháng 01 năm 2002 về việc đề nghị nâng mức trợ cấp cứu trợ xã hội thường xuyên tại cộng đồng QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ị âng mức cứu trợ xã hội thường xuyên tại xã phường trên địa bàn thành phố từ đồng người tháng lên đồngu người tháng. Điều 2. Ị guồn kinh phí thực hiện trợ cấp nói trên được chi trong nguồn kinh phí đảm bảo xã hội được cân đối hằng năm cho các quận huyện. Điều 3. Quyết định này thay các Quyết định trước đây của UBỊ D TP về vấn đề này và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2002. Điều 4. Chánh Văn phòng HĐỊ D và UBỊ D thành phố Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá Giám đốc Kho bạc Ị hà nước Đà Ị ẵng Giám Đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận huyện và Thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành. Nơi gửi - CT và các PCT - CPVP - Lưu VT TM. UBND THÀNH PHÓ ĐÀ NẴNG TỊCH PHÓ CHỦ Tịch Huỳnh .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.