tailieunhanh - Thông tư số 28/2002/TT-BTC

Tham khảo tài liệu 'thông tư số 28/2002/tt-btc', văn bản luật, văn hóa xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | BỘ TÀI CHÍNH Số 28 2002 TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 26 tháng 3 năm 2002 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 28 2002 TT-BTC NGÀY 26 THÁNG 03 NĂM 2002 HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ CẤP KHÔNG THU TIỀN MỘT SỐ LOẠI BÁO TẠP CHÍ CHO VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI Căn cứ Quyết định số 1637 QĐ-TTg ngày 31 12 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp một số loại báo tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Căn cứ Nghị định số 87 CP ngày 19 12 1996 và Nghị định số 51 1998 NĐ-CP ngày 18 7 1998 của Chính phủ quy định chi tiết việc phân cấp lập chấp hành và quyết toán ngân sách Nhà nước. Sau khi có ý kiến thống nhất của các Bộ ngành liên quan Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí cấp không thu tiền một số loại báo tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi như sau I - ĐỐI TƯỢNG NHẬN BÁO TẠP CHÍ VÀ SỐ LƯỢNG PHÁT HÀNH 1- Đối tượng nhận báo tạp chí và số lượng báo phát hành thực hiện theo điểm 1 đến 8 Điều 2 quyết định số 1637 QĐ-TTg ngày 31 12 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp một số loại báo tạp chí chuyên đề cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi cụ thể như sau a - Các lớp thuộc các trường học - Các lớp thuộc Trường tiểu học của các xã miền núi vùng cao biên giới hải đảo được cấp 01 tờ chuyên đề Nhi đồng dân tộc thiểu số và miền núi. - Các lớp thuộc Trường phổ thông trung học cơ sở của các xã miền núi vùng cao biên giới hải đảo được cấp 01 tờ Chuyên đề Thiếu niên tiền phong dân tộc thiểu số và miền núi. - Các lớp thuộc Trường dân tộc nội trú bậc tiểu học của các tỉnh miền núi vùng dân tộc thiểu số được cấp 01 tờ Chuyên đề Nhi đồng Dân tộc thiểu số và Miền núi. - Các lớp thuộc Trường dân tộc nội trú bậc trung học cơ sở của các tỉnh miền núi vùng dân tộc thiểu số được cấp 01 tờ Chuyên đề Thiếu niên tiền phong Dân tộc thiểu số và Miền núi. b - Thư viện - Thư viện các trường dân tộc nội trú được cấp 05 tờ Chuyên đề Văn nghệ Dân tộc thiểu số và miền núi. 05 tờ Tạp chí Văn hoá các dân tộc. 05 tờ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.