tailieunhanh - Quyết định số 82/2004/QĐ-BVHTT

Quyết định số 82/2004/QĐ-BVHTT về Kỷ niệm chương và Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Văn hoá – Thông tin do Bộ Văn Hoá và Thông Tin ban hành. | BỘ VĂN HOÁ VÀ THÔNG TIN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 82 2004 QĐ-BVHTT Hà nội ngày 27 tháng 08 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KỶ NIỆM CHƯƠNG VÀ QUY CHẾ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG VÌ SỰ NGHIỆP VĂN HOÁ - THÔNG TIN BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ Căn cứ Luật Thi đua khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Nghi định số 63 2003 NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá - Thông tin Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Bộ và Chánh Văn phòng QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này 1. Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Văn hoá - thông tin để ghi nhận thành tích của người có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành văn hoá - thông tin. 2. Bản Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Văn hoá Thông tin Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo Quyết định này thay Quyết định số 36 2000 QĐ-BVHTT ngày 29 12 2000 của Bô trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin về việc tặng thưởng Huy chương Vì sự nghiệp Văn hoá -thông tin và Quyết định số 37 2000 QĐ-BVHTT ngày 29 12 2000 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá-thông tin về việc ban hành Quy chế xét tặng Huy chương Vì sự nghiệp Văn hoá - Thông tin . Điều 3. Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Bộ Chánh Văn phòng Thủ trưởng các cơ quan tổ chức thuộc Bộ Giám đốc Sở Văn hoá thông tin tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương các cơ quan tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ THÔNG TIN Phạm Quang Nghị QUY CHẾ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG VÌ SỰ NGHIỆP VĂN HOÁ - THÔNG TIN Ban hành theo quyết định số 82 2004 QĐ-BVHTTngày 27 tháng 8 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin Chương 1 NHŨNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Kỷ niệm chương. Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Văn hoá - Thông tin sau đây gọị tắt là Kỷ niệm chương là hình thức khen thưởng của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin tặng người có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp xây .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.