tailieunhanh - Xin gia hạn giấy phép chế biến khoáng sản

Tham khảo tài liệu 'xin gia hạn giấy phép chế biến khoáng sản', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Xin gia hạn giấy phép chế biến khoáng sản Thông tin Lĩnh vực thống kê Tài nguyên khoáng sản địa chất Cơ quan có thẩm quyền quyết định Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang Cơ quan phối hợp nếu có Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 30 ngày Đối tượng thực hiện Tất cả TTHC yêu câu trả phí lệ phí Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí gia hạn giấy phép đ 01 Thông tư số 20 2005 TT- chế biến khoáng sản là giấy phép. BTC ng. Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy phép Các bước Tên bước Mô tả bước Chuẩn bị nộp hô sơ Trước ngày giấy phép hết hạn chín mươi 90 ngày. Đương sự nộp hô sơ tại Văn phòng Đăng ký đất và Thông tin Tài nguyên Môi trường Văn phòng Đăng ký đất và Thông tin Tài nguyên Môi Tiếp nhận xử 2. 1 Ằ lý hô sơ trường - Nếu hô sơ hợp lệ tiếp nhận và chuyển toàn bộ hô sơ đến phòng Khoáng sản và Tài nguyên nước trong vòng 01 ngày. - Nếu hô sơ được trả lại từ phòng Khoáng sản và Tài nguyên nước để bổ sung chỉnh sửa thì trong 01 ngày Văn phòng Tên bước Mô tả bước Đăng ký đất và Thông tin Tài nguyên Môi trường thông báo cho tổ chức cá nhân xin phép để trả lại hồ sơ. Thẩm định hồ 3. sơ Phòng Khoáng sản và Tài nguyên nước Trong thời hạn 15 ngày thẩm định hồ sơ trình Giám đốc Sở. Trình cơ quan 4. 1 Ẵ có thẩm quyền Giám đốc Sở xem xét và ký Tờ trình trong vòng 07 ngày. Quyết định 5. thủ tục hành chính Ủy ban nhân dân tỉnh trong thời hạn 07 ngày xem xét và ra quyết định cấp giấy phép mới. 6. Trả kết quả Văn phòng Đăng ký đất và Thông tin Tài nguyên Môi trường trao giấy phép cho đương sự theo giấy hẹn. Hồ sơ Thành phần hồ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.