tailieunhanh - Quyết định số 28/2002/QĐ-UB

Quyết định số 28/2002/QĐ-UB về việc bổ nhiệm Ban Biên tập mạng thông tin tích hợp trên Internet của thành phố Hồ Chí Minh (HCM CITYWEB) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành | ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Số 28 2002 QĐ-UB CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Chí Minh ngày 25 tháng 03 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ VỀ BỔ NHIỆM BAN BIÊN TẬP MẠNG THÔNG TIN TÍCH HỢP TRÊN INTERNET CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HCM CITYWEB . ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố ngày 21 tháng 6 năm 1994 Căn cứ quyết định số 133 2001 QĐ-UB ngày 31 12 2001 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về thành lập mạng thông tin tích hợp trên Internet của thành phố Hồ Chí Minh HCM CITYWEB có kèm theo quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của HCM CITYWEB Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ thuộc Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường thành phố tại văn bản số 73 CV-TTTT ngày 11 3 2002 QUYẾT ĐỊNH Điều Nay bổ nhiệm các thành viên của Ban biên tập mạng thông tin tích hợp trên Internet của thành phố Hồ Chí Minh HCM CITYWEB gồm 14 thành viên sau đây 1. Ông Nguyễn Trọng Phó Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường thành phố Trưởng Ban Biên tập 2. Ông Huỳnh Khánh Hiệp Phó Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Phó Trưởng Ban Biên tập 3. Ông Nguyễn Thành Trung Giám đốc Trung tâm Thông tin Triển lãm - Sở Văn hóa - Thông tin thành phố Phó Trưởng Ban Biên tập 4. Bà Trần Thị Thu Thủy Giám đốc Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ -Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường thành phố Phó Trưởng Ban Biên tập 5. Ông Nguyễn Quốc Hùng Phó Giám đốc Sở Tài chánh - Vật giá Ủy viên 6. Bà Nguyễn Thị Lập Quốc Giám đốc Sở Du lịch thành phố Ủy viên 7. Ông Lê Trường Giang Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Ủy viên 8. Ông Nguyễn Trọng Hạnh Cục phó Cục Thuế thành phố Ủy viên 9. Ông Dư Quang Nam Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Ủy viên 10. Ông Trương Trọng Nghĩa Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thành phố ITPC Ủy viên 11. Ông Võ Anh Tài Quyền Trưởng phòng - Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn Ủy viên 12. Ông Lê Xuân Khuê .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.