tailieunhanh - Master gmat 2010 part 47

While few truly great artists consider themselves visionary, many lesser talents boast about their own destiny to lead the way to higher artistic ground. (A) While few truly great artists consider themselves visionary, many lesser talents boast about their own destiny to lead the way to higher artistic ground. (B) While many lesser talents boast about their own destinies to lead the way to higher ground, few truly great artists consider themselves as visionary. (C) Many lesser talents boast about their own destiny to lead the way to higher artistic ground while few truly great artists consider themselves.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.