tailieunhanh - Thông tư liên tịch 04/2004/TTLT-NHNN-BTP

Thông tư liên tịch 04/2004/TTLT-NHNN-BTP về việc hướng dẫn thành lập Hội đồng định giá xử lý nợ vay đóng tầu xa bờ khắc phục hậu quả cơn bão số 5 năm 1997 do Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tư pháp ban hành | BỘ TƯ PHÁP-NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 04 2004 TTLT-NHNN-BTP Hà Nội ngày 27 tháng 8 năm 2004 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH CỦA NGÂN hãng nhà nước việt nam - BỘ TƯ PHÁP SỐ 04 2004 TTLT-NHNN-BTP NGÀY 27 THÁNG 8 NĂM 2004 HƯỚNG DẪN THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG ĐỊNH GIÁ XỬ LÝ NỢ VAY ĐỏNG TÀU XA BỜ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ CƠN BÃO SỐ 5 NĂM 1997 Căn cứ các Quyết định số 144 2002 QĐ-TTg ngày 24 10 2002 và Quyết định số 172 2002 QĐ-TTg ngày 28 11 2002 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp xử lý nợ vay vốn sửa chữa đóng mới tàu thuyền mua sắm ngư cụ từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi theo Quyết định số 985 TTg ngày 20 11 1997 của Thủ tướng Chính phủ Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 548 CP-NN ngày 05 5 2003 của Chính phủ và Công văn số 502 VPCP-NN ngày 04 02 2004 của Văn phòng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng định giá xử lý nợ vay đóng tàu xa bờ khắc phục bão năm 1997 Căn cứ tình hình thực tế về xứ lý nợ vay khắc phục hậu quả cơn bão số 5 năm 1997 tại các địa phương Liên tịch Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tư pháp hướng dẫn việc thành lập Hội đồng định giá xử lý nợ vay đóng tàu xa bờ khắc phục hậu quả cơn bão số 5 năm 1997 như sau 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng Việc thành lập Hội đồng định giá xử lý nợ vay đóng tàu xa bờ khắc phục hậu quả cơn bão số 5 năm 1997 sau đây gọi tắt là Hội đồng định giá áp dụng đối với các trường hợp . Đối với những địa phương không có Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản hoặc doanh nghiệp bán đấu giá tài sản theo quy định của Quy chế bán đấu giá tài sản ban hành theo Nghị định số 86 CP ngày 19 12 1996 của Chính phủ sau đây gọi tắt là tổ chức bán đấu giá chuyển nghiệp Thành lập Hội đồng định giá xử lý nợ vay đóng tàu xa bờ khắc phục hậu quả cơn bão số 5 năm 1997 sau đây gọi tắt là Hội đồng định giá để định giá và bán đấu giá tài sản. . Đối với những địa phương có tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp nhưng trong quá trình thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Quyết định số

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.