tailieunhanh - Xin chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sản

Tham khảo tài liệu 'xin chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sản', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Xin chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sản Thông tin Lĩnh vực thống kê Tài nguyên khoáng sản địa chất Cơ quan có thẩm quyền quyết định Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang Cơ quan phối hợp nếu có Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 30 ngày Đối tượng thực hiện Tất cả TTHC yêu câu trả phí lệ phí Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí xin chuyển nhượng đ 01 quyền chế biến khoáng sản là giấy phép. Thông tư số 20 2005 TT-BTC ng. Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy phép Các bước Tên bước Mô tả bước Đương sự nộp hồ sơ tại Văn phòng Đăng ký đất và Thông tin Tài . nguyên Môi trường Văn phòng Đăng ký đất và Thông tin Tài nguyên Môi trường - Nếu hồ sơ hợp lệ tiếp nhận và chuyển toàn bộ hồ sơ đến phòng Khoáng sản và Tài nguyên nước trong vòng 01 ngày. 2. - Nếu hồ sơ được trả lại từ phòng Khoáng sản và Tài nguyên nước để bổ sung chỉnh sửa thì trong 01 ngày Văn phòng Đăng ký đất và Thông tin Tài nguyên Môi trường thông báo cho tổ chức cá nhân xin phép để trả lại hồ sơ. Tên bước Mô tả bước Phòng Khoáng sản và Tài nguyên nước Trong thời hạn 15 ngày 3-thấm định hồ sơ trình Giám đốc Sở. 4. Giám đốc Sở xem xét và ký Tờ trình trong vòng 07 ngày. Ủy ban nhân dân tỉnh trong thời hạn 07 ngày xem xét và ra quyết định cấp giấy phép mới. Văn phòng Đăng ký đất và Thông tin Tài nguyên Môi trường 6. .A 7 . .A trao giấy phép cho đương sự theo giấy hẹn. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn xin chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sản 2 Hợp đồng chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sản kèm theo bản kê giá trị tài sản chuyển nhượng báo cáo kết quả chế biến khoáng sản và các .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.