tailieunhanh - Thông tư 25/2002/TT-BTC

Thông tư số 25/2002/TT-BTC về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/1/2002 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu | BỘ TÀI CHÍNH Số 25 2002 TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 21 tháng 3 năm 2002 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 25 2002 TT-BTC NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2002 VỀ VIỆC HƯỚỊ G DẪỊ THỰC HIỆỊ Ị GHỊ ĐỊỊ H SỐ 10 2002 Ị Đ-CP Ị GÀY 16 01 2002 CỦA CHÍỊ H PHỦ VỀ CHE ĐỘ TÀI CHÍỊ H ÁP DỤỊ G CHO ĐƠỊ VỊ SỰ Ị GHIỆP CÓ THU Thực hiện Ị ghị định số 10 2002 Ị Đ-CP ngày 16 1 2002 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu Bộ Tài chính hướng dẫn như sau I. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHÂN LOẠI ĐƠN VỊ Sự NGHIỆP CÓ THU. 1. Đối tượng Thông tư này được áp dụng cho các đơn vị sự nghiệp do Ị hà nước thành lập hoạt động có thu trong các lĩnh vực Giáo dục đào tạo Y tế Khoa học công nghệ và môi trường Văn hoá thông tin Thể dục thể thao Sự nghiệp kinh tế Dịch vụ việc làm. bao gồm - Các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. - Các cơ sở khám chữa bệnh phòng bệnh điều dưỡng và phục hồi chức năng. - Các tổ chức nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ và môi trường. - Các đoàn nghệ thuật Trung tâm chiếu phim nhà văn hoá thư việc bảo tồn bảo tàng Đài phát thanh truyền hình Trung tâm thông tin báo chí xuất bản. - Các Trung tâm huấn luyện thể dục thể thao câu lạc bộ thể dục thể thao. - Các trung tâm chỉnh hình kiểm định an toàn lao động. - Các đơn vị dịch vụ tư vấn dịch vụ giải quyết việc làm. - Các đơn vị sự nghiệp kinh tế Ị ông lâm ngư diêm nghiệp Giao thông Công nghiệp Địa chính Khí tượng thuỷ văn. Đối với các đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc các Tổng công ty Tổ chức chính trị các Tổ chức chính trị - Xã hội cũng được thực hiện theo Thông tư này. Thông tư này không áp dụng đối với các đơn vị - Các cơ quan quản lý nhà nước tổ chức chính trị các tổ chức chính trị - xã hội các tổ chức xã hội và các tổ chức xã hội - nghề nghiệp. - Các đơn vị sự nghiệp do Ị hà nước thành lập không có nguồn thu được ngân sách Ị hà nước bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động. 2. Phân loại đơn vị sự nghiệp có thu Các đơn vị sự nghiệp có thu được sắp xếp .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.