tailieunhanh - Quyết định số 2948/QĐ-BYT

Quyết định số 2948/QĐ-BYT Về việc thành lập Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Bộ Y tế do Bộ Y Tế ban hành | BỘ Y TẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 2948 QĐ-BYT Hà Nội ngày 26 tháng 08 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG BỘ Y TẾ BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ Căn cứ Nghị định số 49 CP ngày 15 05 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế Căn cứ Nghị định số 56 1998 NĐ-CP ngày 30 7 1998 của Chính phủ về việc quy định các hình thức đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng của Chính phủ các Bộ cơ quan ngang Bộ cơ quan thuộc Chính phủ UBND các cấp Tiêu chuẩn hóa các tiêu chuẩn khen thưởng Căn cứ Quyết định số 154 1998 QĐ-TTg ngày 25 8 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung nhiệm vụ và thành viên Hội đồng Thi đua Khen thưởng các cấp Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ và Vụ trưởng Vụ Pháp chế QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Thành lập Hội đồng Thi đua khen thưởng Bộ Y tế gồm các thành viên như sau 1. Bà Trần Thị Trung Chiến Bộ trưởng Bộ Y tê 2. Ông Trần Chí Liêm Thứ trưởng Bộ Y tế 3. Bà Vũ Thị Phương Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam 4. Ông Trần Công Kỷ Vụ trưởng Vụ Pháp chế 5. Ông Dương Quốc Trọng Chánh Văn phòng Bộ Y tế 6. Ông Trịnh Đình Cần Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ 7. Ông Dương Huy Liệu Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính 8. Ông Lý Ngọc Kính Vụ trưởng Vụ Điều trị 9. Ông Phạm Hưng Củng Vụ trưởng Vụ Y học cổ truyền - Chủ tịch Hội đồng - Phó chủ tịch HĐ - Phó chủ tịch HĐ - Ủy viên thường trực - Ủy viên - Ủy viên - Ủy viên - Ủy viên 10. Ông Nguyễn Văn Dịp Vụ trưởng Vụ Khoa học - Đào tạo - Ủy viên 11. Ông Nguyễn Đình Loan Vụ trưởng Vụ Sức khỏe sinh sản - Ủy viên 12. Ông Trần Trọng Hải Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế - Ủy viên 13. Ông Dương Văn Tỉnh Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị - Công - Ủy viên trình y tế - Ủy viên 14. Ông Trinh Quân Huấn Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng và AIDS - Ủy viên 15. Ông Cao Minh Quang Cục trưởng Cục Quản lý Dược 16. Bà Phan Thị Kim Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực - Ủy viên phẩm - Ủy viên 17. Ông Trần Quang Trung Chánh Thanh tra Bộ Y tế - Ủy viên 18. .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.