tailieunhanh - Thông tư số 04/2002/TT-NHNN về việc hướng dẫn thực hiện việc giảm lãi suất cho vay của Ngân hàng thương mại nhà nước đối với thương nhân khu vực II, III miền núi, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc do Ngân hàng Nhà nước ban hành theo quy định tại Nghị định số 02/2002/NĐ-CP ngày 3/1/2002 của Chính phủ

Tham khảo tài liệu 'thông tư số 04/2002/tt-nhnn về việc hướng dẫn thực hiện việc giảm lãi suất cho vay của ngân hàng thương mại nhà nước đối với thương nhân khu vực ii, iii miền núi, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc do ngân hàng nhà nước ban hành theo quy định tại nghị định số 02/2002/nđ-cp ngày 3/1/2002 của chính phủ', văn bản luật, văn hóa xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Số 04 2002 TT-NHNN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 03 tháng 7 năm 2002 THÔNG TƯ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỐ 04 2002 TT-NHNN NGÀY 03 THÁNG 7 NĂM 2002 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN THỰC hiện việc giảm lãi SUẤT CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI THƯƠNG NHÂN KHU VỰC II III MIỀN NÚI HẢI ĐẢO VÀ VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THEO QUY ĐỊỊ H TẠI Ị GHỊ ĐỊỊ H SỐ 02 2002 Ị Đ-CP Ị GÀY 03 01 2002 CỦA CHÍỊ H phủ Thực hiện quy định tại Khoản 2 Điều 1 Ị ghị định số 02 2002 Ị Đ-CP ngày 03 01 2002 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Ị ghị định số 20 1998 Ị Đ-CP ngày 31 3 1998 của Chính phủ về phát triển thương mại miền núi hải đảo và các vùng đồng bào dân tộc Ị gân hàng Ị hà nước Việt Ị am hướng dẫn các Ị gân hàng thương mại nhà nước thực hiện việc giảm lãi suất cho vay đối với thương nhân ở khu vực II III miền núi hải đảo và vùng đồng bào dân tộc như sau 1. Đối tượng áp dụng a. Các Ị gân hàng thương mại nhà nước cho vay vốn đối với thương nhân. b. Thương nhân vay vốn gồm Cá nhân pháp nhân tổ hợp tác và hộ gia đình có đăng ký kinh doanh hoạt động thương mại một cách độc lập thường xuyên. 2. Thương nhân có đủ các điều kiện dưới đây khi vay vốn được các Ị gân hàng thương mại nhà nước giảm lãi suất cho vay a. Thương nhân có trụ sở hoặc có đăng ký chi nhánh hoạt động tại các tỉnh miền núi hoặc có miền núi hải đảo vùng đồng bào dân tộc. b. Thương nhân được Uỷ ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương giao nhiệm vụ và xác nhận số lượng giá trị thời gian dự trữ bán lẻ các mặt hàng thiết yếu Uỷ ban nhân dân huyện thị xã xác nhận số lượng giá trị mặt hàng nông lâm sản thu mua tại khu vực II III miền núi hải đảo vùng đồng bào dân tộc. Loại mặt hàng thiết yếu dự trữ bán lẻ thực hiện theo quy định của Uỷ ban Dân tộc và Miền núi. 3. Khi có nhu cầu vay vốn thương nhân gửi đến Ị gân hàng thương mại nhà nước các giấy tờ chứng minh có đủ các điều kiện theo quy định tại Điểm 2 Thông tư này. Thương nhân vay vốn được giảm

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.