tailieunhanh - Hướng dẫn học Microsoft SQL Server 2008 part 88

Không giống như DTS, trong đó các biến đổi xảy ra trong một bước duy nhất như là dữ liệu được đọc từ một nguồn và bằng văn bản cho một đích đến, dịch vụ tích hợp cho phép chuyển đổi một số sẽ được sử dụng giữa đọc và ghi dữ liệu. Các dòng dữ liệu có thể đến từ nhiều nguồn, và chúng có thể được phân chia và sáp nhập, và bằng văn bản cho một số địa điểm trong phạm vi của một nhiệm vụ duy nhất lưu lượng dữ liệu | PartV Data Connectivity Unlike DTS in which transformations happen in a single step as data is read from a source and written to a destination Integration Services enables several transformations to be used between reading and writing data. Data flows can come from several sources and they can be split and merged and written to several destinations within the confines of a single Data Flow task. Because the transformations occur without reading and writing the database at every step well-designed data flows can be surprisingly fast. FIGURE 37-2 The Data Flow tab of Integration Services design environment Connection managers A connection manager is a wrapper for the connection string and properties required to make a connection at runtime. Once the connection is defined it can be referenced by other elements in the package without duplicating the connection definition thus simplifying the management of this information and configuration for alternate environments. Create a new connection manager by right-clicking in the Connection Managers pane or by choosing the New option when configuring a task that requires a connection manager. When right-clicking notice that several of the more popular connection types are listed directly on the menu but additional connection types are available by choosing the New Connection option. 832 Performing ETL with Integration Services 37 Each connection type has an editor dialog and properties that appear in the Properties pane both of which vary according to the connection type. Each of the two lists may contain properties not available in the other. For example the connection timeout can be set only in the OLE DB editor while the delay validation property must be set in the Properties pane. Variables As with all proper programming environments Integration Services provides variables to control execution pass around values and so on. Right-click the design surface and choose Variables to show the Variables pane.

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.