tailieunhanh - Chỉ thị số 42-CT/TW

Chỉ thị số 42-CT/TW về việc nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản do Ban Bí thư ban hành | BAN BÍ THƯ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Số 14-CT TW Hà Nội ngày 25 tháng 8 năm 2004 CHỈ THỊ VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN CỦA HOẠT ĐỘNG XUẤT BẢN Những năm gần đây hoạt động xuất bản đã có bước phát triển nhanh từng bước thích ứng với cơ chế thị trường đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của người đọc góp phần tích cực vào việc tuyên truyền phổ biến đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước nâng cao dân trí phát triển kinh tế - văn hoá. Nhiều bộ sách có giá trị được xuất bản. Các mảng sách chính trị - xã hội khoa học - kỹ thuật - công nghệ và sách cho thanh niên thiếu niên khá phong phú đa dạng. Chất lượng sách giáo khoa từng bước được nâng cao cả về nội dung và hình thức. Công tác chỉ đạo quản lý xuất bản có tiến bộ chú trọng đảm bảo định hướng chính trị - tư tưởng và hiệu quả kinh tế của hoạt động xuất bản phát hiện uốn nắn và khắc phục những lệch lạc sai phạm. Tuy vậy hoạt động xuất bản còn có những yếu kém khuyết điểm Quy mô năng lực hoạt động xuất bản ở nước ta vẫn còn chưa đủ đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn và đa dạng của xã hội về cung cấp thông tin tri thức và thưởng thức văn học nghệ thuật trong thời kỳ đổi mới công nghiệp hoá hiện đại hoá mở rộng giao lưu hội nhập quốc tế nhất là còn thiếu nhiều loại sách phổ cập tri thức phục vụ đông đảo quần chúng. Nhưng điều đáng quan tâm hơn là chất lượng hoạt động xuất bản chưa cao. Sách nghiên cứu tổng kết thực tiễn còn ít chất lượng còn hạn chế. Sách viết về công cuộc đổi mới những nhân tố mới con người mới viết về cuộc đấu tranh giữa cái mới tiến bộ và cái cũ cái lạc hậu kìm hãm cái hư hỏng còn ít và kém sâu sắc sinh động vẫn còn xuất bản và lưu hành một số sách có nội dung sai phạm về chính trị tư tưởng gây ảnh hưởng tiêu cực trong đời sống xã hội. Khuynh hướng thương mại hoá chạy theo lợi nhuận kinh tế thuần tuý tác động xấu đến hoạt động xuất bản. Tệ in lậu xảy ra khá phổ biến nhưng chưa được kiểm tra ngăn chặn có hiệu quả. Mạng lưới phát hành còn chưa đến được nhiều vùng sâu vùng xa nông thôn miền núi và vùng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.