tailieunhanh - Hướng dẫn học Microsoft SQL Server 2008 part 87

Tạo một thuê bao đẩy cho một ấn bản chụp giao dịch / Hai phần trước đã thảo luận về hai cách sao chép dữ liệu, một đẩy và kéo một. Phần này tập trung vào việc làm thế nào để tạo ra các mục đăng ký giao dịch đẩy tới các ấn phẩm và bản chụp: 1. Kết nối với nhà xuất bản của bạn trong SQL Server Management Studio và mở rộng thư mục Phiên bản và các thư mục các ấn phẩm địa phương. . | PartV Data Connectivity 822 FIGURE 36-1 The Agent Security dialog FIGURE 36-2 The Snapshot Agent Security dialog Replicating Data 36 Creating a push subscription to a transactional snapshot publication The previous two sections discussed the two ways of replicating data a push and a pull. This section focuses on how to create push subscriptions to transactional and snapshot publications 1. Connect to your publisher in SQL Server Management Studio and expand the Replication folder and the Local Publications folder. 2. Locate your publication right-click on it and select New Subscriptions. Click Next to exit the splash screen. 3. In the Publication dialog ensure that the publication you wish to create a subscription to is highlighted. If it is not already selected do so now you may have to expand other databases to find it. Once your publication is highlighted click Next. 4. In the distribution Agent Location dialog accept the default which is Run all agents on the Distributor MySQLServerName push subscriptions where MySQLServerName is the name of your publisher. 5. Click Next to advance to the Subscribers dialog. All subscribers currently enabled will appear in this dialog. If your subscriber does not appear then click the Add Subscriber button. Note that this button is a drop-down button that enables you to create SQL Server and Non-SQL Server Subscribers. You can create subscriptions to SQL Servers as well as Oracle and DB2 subscribers using this wizard. With the replication stored procedures it is possible to replicate to any ODBC level 2 compliant and above data source. For more information on how to replicate to Oracle and DB2 subscribers please refer to this link http en-us library . 6. After clicking the Add Subscriber button you are prompted to connect to your Subscriber. This dialog looks very similar to the Connect to SQL Server dialogs you are familiar with from connecting to SQL Server. Once you have .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.