tailieunhanh - Quyết định số 40/2002/QĐ-UB

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 40/2002/qđ-ub', văn bản luật, văn hóa xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỐ 40 2002 QĐ-UB CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 15 tháng 03 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 19 1999 QĐ-UB NGÀY 02 THÁNG 4 NĂM 1999 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND Căn cứ Pháp lệnh về Thuế nhà đất Căn cứ Nghị định số 94 CP ngày 25 tháng 8 năm 1994 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế nhà đất Căn cứ Thông tư hướng dẫn số 83 TC-TCT ngày 02 tháng 10 năm 1994 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 94 CP ngày 25 tháng 8 năm 1994 của Chính phủ Xét đề nghị của Sở Tài chính - Vật giá Cục thuế thành phố và Sở Địa chính - Nhà đất tại Tờ trình liên ngành số 298 TT-LN ngày 11 01 2002. QUYẾT ĐỊNH Điều 1 Điều chỉnh bổ sung nội dung qui định tại khoản 5 Điều 1 Quyết định số 19 1999 QĐ-UB ngày 02 tháng 4 năm 1999 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc qui định diện tích đất ở để miễn giảm tiền thuế nhà đất cho các đối tượng có công với cách mạng như sau Đối với cán bộ tham gia cách mạng từ 31 12 1944 trở về trước nếu thuộc đối tượng miễn giảm thuế nhà đất theo Pháp lệnh Thuế nhà đất thì mức đất tối đa không quá 120 mức đất nêu trên . Điều 2 Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân thành phố Giám đốc các Sở Tài chính Vật giá Địa chính - Nhà đất Lao động Thương binh và Xã hội Cục trưởng Cục thuế Thành phố Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận huyện các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. . TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Lê Quý .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
10    171    0    23-05-2024
20    208    2    23-05-2024
37    169    0    23-05-2024
11    159    1    23-05-2024
8    95    0    23-05-2024
6    106    0    23-05-2024
4    95    0    23-05-2024
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.