tailieunhanh - Nghị định 158/2004/NĐ-CP

Nghị định 158/2004/NĐ-CP về việc thành lập Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương do Chính phủ ban hành | CHÍNH PHỦ Số 158 2004 NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 25 tháng 8 năm 2004 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 158 2004 NĐ-CP NGÀY 25 THÁNG 8 NĂM 2004 VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG TRUNG ƯƠNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Luật Thi đua Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Nghị định số 30 2003 NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan thuộc Chính phủ Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. NGHỊ ĐỊNH Điều 1. Thành lập Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương 1. Thành lập Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương là cơ quan thuộc Chính phủ giúp Chính phủ quản lý nhà nước về thi đua khen thưởng trong phạm vi cả nước thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước và tổ chức các hoạt động thi đua khen thưởng theo quy định của pháp luật quản lý nhà nước các dịch vụ công thuộc lĩnh vực phạm vi quản lý của Ban theo quy định của pháp luật. 2. Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương có tư cách pháp nhân có con dấu hình quốc huy kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp có tài khoản riêng trụ sở đặt tại Hà Nội. Điều 2. Nhiệm vụ quyền hạn của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan thuộc Chính phủ quản lý nhà nước về ngành lĩnh vực theo quy định tại Nghị định số 30 2003 NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan thuộc Chính phủ và các nhiệm vụ quyền hạn cụ thể sau đây 1. Làm nhiệm vụ cơ quan thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương 2. Chủ trì hoặc tham gia soạn thảo các dự án luật pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật về thi đua khen thưởng theo sự phân công của Chính phủ Thủ tướng Chính phủ 3. Trình Chính phủ Thủ tướng Chính phủ các chương trình kế hoạch dài hạn năm năm và hàng năm về công tác thi

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.