tailieunhanh - Tiếng anh chuyên ngành kế toán part 22

198 Understanding the Numbers Carruth, Paul J., and Thurrel 0. McClendon, “How Supervisors React to Meeting the Budget Pressure,” Management Accounting, 66 (Nov. 1984): 50. Chandler, John S., and Thomas N. Trone, “Bottom Up Budgeting and Control,” Management Accounting, 63 (Feb. 1982): 37. Chandler, Susan, “Land’s End Looks for Terra Firma,” Business Week, July 8, 1996, 130–131. Collins, Frank, Paul Munter, and Don W. Finn, “The Budgeting Games People Play,” The Accounting Review, 62 (Jan. 1987): 29. Leitch, Robert A., John B. Barrack, and Sue H. McKinley, “Controlling Your Cash Resources,” Management Accounting, 62 (Oct. 1980): 58. Merchant, Kenneth A., “The.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.