tailieunhanh - Hướng dẫn số 122/TĐKT

Hướng dẫn số 122/TĐKT về lễ trao tặng và đón nhận huy chương, huân chương danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động của Viện Thi đua, Khen thưởng Nhà nước | VIỆN THI ĐUA KHEN thưởng NHÀ NƯỚC Số 122 TĐKT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 05 tháng 3 năm 2002 HƯỚNG DẪN CỦA VIỆN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG NHÀ NƯỚC SỐ 122 TĐKT NGÀY 5 THÁNG 3 NĂM 2002 VỀ TỔ CHỨC LỄ TRAO TẶNG VÀ ĐÓN NHẬN HUY CHƯƠNG HUÂN chương danh hiệu anh hùng lực lượng vũ TRANG NHÂN dân anh hùng lao động Kế tục nghi lễ trao tặng và đón nhận Huy chương Huân chương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Anh hùng Lao động và các phần thưởng cao quý khác của Đảng và Nhà nước sau đây gọi chung là phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước Viện thi đua - Khen thưởng Nhà nước đã có công văn hướng dẫn số 56 HD-TĐKT ngày 21 tháng 8 năm 1995. Tuy nhiên trong những năm gần đây việc trao tặng và đón nhận các phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước không được tổ chức theo một nghi thức thống nhất làm giảm tính tôn vinh tác dụng giáo dục nêu gương. Để buổi lễ diễn ra trang trọng nhằm tuyên dương công lao của tập thể cá nhân mặt khác tôn vinh phần thưởng của Đảng và Nhà nước sau khi đã tham khảo ý kiến đóng góp của Văn phòng Trung ương Đảng Văn phòng Quốc hội Văn phòng Chủ tịch nước Văn phòng Chính phủ các Bộ ngành tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương trong khi chờ Luật khen thưởng Nhà nước sẽ ban hành Viện Thi đua -Khen thưởng Nhà nước hướng dẫn việc tổ chức lễ trao tặng và đón nhận các phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước như sau I- MỤC ĐÍCH YÊU CẦU Mục đích -Tuyên dương công lao của tập thể cá nhân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. - Giáo dục động viên tập thể cá nhân khác học tập noi theo. - Tôn vinh phần thưởng của Đảng Nhà nước. Yêu cầu - Nghi lễ tổ chức trao tặng và đón nhận các phẩn thưởng cao quý của Đảng và ẩ hà nước phải trang trọng khoa học. - Thực hành tiết kiệm thiết thực không phô trương hình thức. II- NHỮNG VẤN ĐỀ CỤ THỂ KHI TỔ CHỨC NGHI LỄ TRAO TẶNG VÀ ĐÓN NHẬN CÁC phần thưởng cao quý của đảng và nHà nước Để đảm bảo được các yêu cầu nêu trên Viện Thi đua - Khen thưởng ẩ hà nước xin hướng dẫn cụ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.