tailieunhanh - Quyết định số 140/2004/QĐ-UB

Quyết định số 140/2004/QĐ-UB về việc quy định mô hình tổ chức, cán bộ và mức phụ cấp hàng tháng đối với các chức danh cán bộ dưới phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành | UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Số 140 2004 QĐ-UB CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đà Nang ngày 24 tháng 08 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH QUI ĐỊNH MÔ HÌNH TỔ CHỨC CÁN BỘ VÀ MỨC PHỤ CẤP HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI CÁC CHỨC DANH CÁN BỘ DƯỚI PHƯỜNG XÃ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG UỶ BAN NHÂN DÂN Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Quyết định số 13 2002 QĐ-BNVngày 06 tháng 12 năm 2002 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thôn và Tổ dân phố Thực hiện Thông báo số 76- TB TU ngày 20 tháng 8 năm 2004 kết luận của Thường trực Thành uỷ về củng cố kiện toàn tổ chức và hoạt động của các tổ chức dưới phường xã Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nang QUYẾT ĐỊNH Điều 1 Quy định thống nhất mô hình tổ chức dưới phường là tổ dân phố dưới xã là thôn. 1. Quy mô mỗi tổ dân phố có từ 60 đến 80 hộ dân. Những tổ dân phố hiện có số hộ ít hơn thì phải tiến hành sáp nhập những tổ dân phố có trên 80 hộ thì xem xét cụ thể nếu xét thấy địa giới hành chính phù hợp hoạt động ổn định thuận lợi hiệu quả thì không nhất thiết phải chia tách nhưng quy mô tối đa của một tổ dân phố không quá 85 hộ dân. 2. Đối với thôn cơ bản giữ hiện trạng như hiện nay. Trường hợp đặc biệt các thôn có địa bàn quá rộng dân cư đông có khó khăn trong việc quản lý điều hành của thôn và sinh hoạt của cộng đồng dân cư thì có phương án để chia tách cho phù hợp. 3. Tổ chức và hoạt động của thôn và tổ dân phố thực hiện theo Quyết định số 13 2002 QĐ-BNV ngày 06 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thôn và Tổ dân phố. 4. Về cán bộ mỗi Tổ dân phố có Tổ trưởng 01 Tổ phó mỗi thôn có Trưởng thôn 01 Phó Trưởng thôn. Tiêu chuẩn của Trưởng thôn Tổ trưởng Tổ dân phố thực hiện theo Điều 11 Quyết định số 13 2002 QĐ-BNV ngày 06 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Những người đảm nhiệm các chức vụ nêu trên phải là những người có uy tín với nhân dân có sức khoẻ và không quá

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.