tailieunhanh - Xác nhận thay đổi sau khi cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình cho các cá nhân

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh An Giang thuộc Lĩnh vực thống kê: Nhà ở và công sở Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Quản lý Đô thị thành phố Long Xuyên. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đô thị thành phố Long Xuyên. Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố Long Xuyên. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc. Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu. | Xác nhận thay đổi sau khi cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở quyền sở hữu công trình cho các cá nhân. Thông tin Lĩnh vực thống kê Nhà ở và công sở Cơ quan có thẩm quyền quyết định Phòng Quản lý Đô thị thành phố Long Xuyên. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Phòng Quản lý Đô thị thành phố Long Xuyên. Cơ quan phối hợp nếu có Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố Long Xuyên. Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 02 ngày làm việc. Đối tượng thực hiện Cá nhân TTHC yêu câu trả phí lệ phí Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí xác nhận thay đôi trên giây 1. chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với cá nhân tại các phường thị trân. Quyết định số đồng giây 12 2007 QĐ-UBND Nghị quyết số 33 2006 NQ-HĐND. Lệ phí xác nhận thay đôi trên giây Quyết định số 2. chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối . đồng giây 12 2007 QĐ-UBND. với cá nhân tại các khu vực khác. Nghị quyết số 33 2006 NQ-HĐND. Kết quả của việc thực hiện TTHC Giây chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Tiếp nhận kiểm tra hồ sơ 1. Nộp hồ sơ đề nghị xác nhận thay đổi giấy chứng nhận thu lệ phí cấp giấy chứng nhận và chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Đô thị. Tiếp nhận xử 2. . À lý hồ sơ Phòng Quản lý Đô thị Tiếp nhận hồ sơ kiểm tra và xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận ký vào giấy chứng nhận và chuyển cho Ủy ban nhân dân thành phố đóng dấu. Quyết định thủ 3. tục hành chính Ủy ban nhân dân thành phố Tiếp nhận hồ sơ và đóng đấu vào giấy chứng nhận và chuyển cho Phòng Quản lý Đô thị. Phòng Quản lý Đô thị Nhận lại giấy chứng nhận từ Ủy ban 4. Lưu hồ sơ nhân dân thành phố vào sổ lưu và chuyển giấy chứng nhận cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 5. Trả kết quả Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trao giấy chứng nhận trong thời hạn. Hồ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.