tailieunhanh - Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT/BVHTT-BTC

Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT/BVHTT-BTC về chế độ quản lý tài chính và chính sách đầu tư của NN đối với thư viện công cộng do Bộ Văn hóa, thông tin - Bộ Tài chính ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư số 97/TTLB/VHTTTTDL-TC ngày 15/6/1990 của Liên bộ Văn hoá Thông tin Thể thao và Du lịch - Bộ tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính và chính sách đầu tư của NN đối với thư viện công cộng. | BỘ TÀI CHÍNH-BỘ VĂN HOÁ-THÔNG TIN Số 04 2002 TTLT BVHTT- BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 04 tháng 3 năm 2002 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH CỦA BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN - TÀI CHÍNH SỐ 04 2002 TTLT BVHTT-BTC NGÀY 4 THÁNG 3 NĂM 2002SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ SỐ 97 TTLB VHTTTTDL-TC NGÀY 15 6 1990 CỦA LIÊN BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN THỂ THAO VÀ DU LỊCH- BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH VÀ CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI THƯ VIỆN CÔNG CỘNG Liên Bộ Văn hoá - Thông tin Thể thao Du lịch - Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch số 97 TTLB VHTTTTDL-TC ngày 15 6 1990 Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính và chính sách đầu tư của Nhà nước đối với thư viện công cộng . Nay để phù hợp với tình hình thực tế Liên Bộ Văn hoá Thông tin- Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi bổ sung một số nội dung của Thông tư này như sau 1. Điểm 1 Phần II - Bỏ quy định giới hạn tối đa đối với định mức về số đầu sách số bản sách các thư viện được phép mua trong năm. - Bỏ quy định chủ yếu là Liên Xô và các nước anh em . 2. Điểm 2 Phần II bổ sung nội dung Đối với các thư viện chưa được xếp hạng kể cả thư viện tỉnh và thư viện huyện được phép áp dụng định mức về số đầu sách số bản sách của thư viện hạng nhất thấp nhất tương ứng . 3. Điểm Phần III bổ sung nội dung Chi ứng dụng khia thác cộng nghệ thông tin trong thư viện . Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Liên Bộ để nghiên cứu sửa đổi bổ sung phù hợp. Lưu Trần Tiêu Nguyễn Thị Kim Ngân Đã ký Đã ký

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.