tailieunhanh - Quyết định số 20/2002/QĐ-BTC

Quyết định số 20/2002/QĐ-BTC về việc phê duyệt kế hoạch cải cách hành chính ngành tài chính giai đoạn 2001-2005 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành | BỘ TÀI CHÍNH Số 20 2002 QĐ-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 04 tháng 3 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 20 2002 QĐ-BTC NGÀY 4 THÁNG 3 NĂM 2002 VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NGÀNH TÀI CHÍNH GIAI ĐOẠN 2001-2005 BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Nghị định số 178 CP ngày 28 10 1994 của Chính phủ về nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài chính Căn cứ Quyết định số 136 2001 QĐ-TTg ngày 17 9 2001 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010 Theo đề nghị của trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Bộ Tài chính. QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt kế hoạch cải cách hành chính của ngành Tài chính giai đoạn 20012005. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Trưởng ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Bộ Tài chính Vụ trưởng Vụ Chính sách Tài chính Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Đào tạo Chánh Văn phòng Bộ Tài chính Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thi hành Quyết định này. Nguyễn Sinh Hùng Đã ký KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NGÀNH TÀI CHÍNH GIAI ĐOẠN 20012005 Ban hành kèm theo Quyết định số 20 2002 QĐ-BTC ngày 4 tháng 3 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Thực hiện Nghị quyết đại hội VIII các Nghị quyết Trung ương 3 Trung ương 6 lần 2 và Trung ương 7 khoá VIII công tác cải cách hành chính trong quản lý nền tài - Các cơ chế chính sách thiếu đồng bộ nhất quán chưa theo kịp yêu cầu thực tế chưa tạo ra sự bình đẳng thực sự cho các đối tượng một số lĩnh vực vẫn chưa có cơ chế chính sách tài chính cụ thể chính sách được ban hành còn bị động chưa có định hướng chiến lược tổng thể tài chính công chậm đổi mới. - Chức năng nhiệm vụ của một số đơn vị trong Bộ còn chồng chéo trùng lắp trong khi có những công việc chưa có đơn vị đảm nhiệm cơ chế phối hợp công tác chưa hiệu quả một số đơn vị có chức năng tham mưu kiêm cả nhiệm vụ quản lý làm giảm hiệu quả công tác tham mưu. -

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.