tailieunhanh - Quyết định số 73/2004/QĐ-BVHTT

Quyết định số 73/2004/QĐ-BVHTT về việc xếp hạng di tích quốc gia do Bộ Văn hóa, Thông tin ban hành | BỘ VĂN HOÁ-THÔNG TIN Số 73 2004 QĐ-BVHTT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 23 tháng 08 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC XẾP HẠNG DI TÍCH QUỐC GIA BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA THÔNG TIN Căn cứ Luật Di sản văn hóa và Nghị định số 92 2002 NĐ-CP ngày 11 11 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa Căn cứ Nghị định số 63 2003 NĐ-CP ngày 11 6 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa - Thông tin Căn cứ Hồ sơ di tích và Tờ trình số 583 ngày 07 4 2004 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa QUYẾT ĐỊNH Điều 1. xếp hạng di tích quốc gia Di tích lịch sử Địa điểm chiến thắng Chi khu xã Ngã Năm thị trấn Ngã Năm huyện Thạnh Trị tỉnh Sóc Trăng. Điều 2. Ủy ban nhân dân các cấp tỉnh Sóc Trăng trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích lịch sử Địa điểm chiến thắng Chi khu Ngã Năm theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Điều 4. Cục trưởng Cục Di sản văn hóa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA - THÔNG TIN Phạm Quang .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.