tailieunhanh - Quyết định số 29/2002/QĐ-UB

Quyết định số 29/2002/QĐ-UB về việc thành lập Liên đoàn bóng đá Hà Nội do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành | ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Số 29 2002 QĐ-UB CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 01 tháng 03 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ VỀ VIỆC THÀNH LẬP LIÊN ĐOÀN BÓNG ĐÁ HÀ NỘI UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND Căn cứ Quyết định số 1996 QĐ-UB ngày 04 10 1991 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành qui định về quản lý tổ chức và hoạt động của Hội quần chúng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Xét đơn xin thành lập Liên đoàn bóng đá Hà Nội của trưởng ban vận động liên đoàn bóng đá Hà Nội Giám đốc Sở Thể dục thể thao Hà Nội và Trưởng ban Tổ chức chính quyền Thành phố. QUYẾT ĐỊNH Điều 1 Cho phép thành lập Liên đoàn bóng đá Hà Nội Trụ sở của Liên đoàn bóng đá đặt tại thành phố Hà Nội. Điều 2 Liên đoàn bóng đá Hà Nội là một tổ chức xã hội nghề nghiệp hoạt động trên cơ sở tự nguyện tự trang tải về kinh phí hoạt động chịu sự quản lý Nhà nước của Sở thể dục thể thao Hà Nội và các Sở Ban Ngành có liên quan. Liên đoàn bóng đá Hà Nội có tư cách pháp nhân được mở tài khoản tại Ngân hàng kể cả tài khoản ngoại tệ và được sử dụng con dấu riêng theo qui định của Nhà nước. Liên đoàn bóng đá Hà Nội tổ chức hoạt động theo đúng điều lệ của Liên đoàn bóng đá Việt Nam và qui chế của Liên đoàn bóng đá Hà Nội đã được UBND thành phố phê duyệt. Điều 3 Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố. Trưởng ban Tổ chức chính quyền thành phố Giám đốc Sở Thể dục thể thao Hà Nội Thủ trưởng các Sở Ban Ngành có liên quan Trưởng ban vận động Liên đoàn bóng đá Hà Nội Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hà Nội thi hành quyết định này. . T M. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI K T CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Quốc .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.