tailieunhanh - Tiếng anh chuyên ngành kế toán part 39

368 Planning and Forecasting case of asset exposure. With the option contract, a call option is acquired in the case of liability exposure and a put option in the case of asset exposure. Some relevant commentary, in relation to the above discussion, on the effects of hedging with currency options, is provided by the disclosures of Analog Devices Inc.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.