tailieunhanh - Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình cho các cá nhân

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh An Giang thuộc Lĩnh vực thống kê: Nhà ở và công sở Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản Lý đô thị Thành Phố Long Xuyên. Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố Long Xuyên. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc. Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu. | Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở quyền sở hữu công trình cho các cá nhân. Thông tin Lĩnh vực thống kê Nhà ở và công sở Cơ quan có thẩm quyền quyết định Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Phòng Quản Lý đô thị Thành Phố Long Xuyên. Cơ quan phối hợp nếu có Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố Long Xuyên. Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc. Đối tượng thực hiện Cá nhân TTHC yêu câu trả phí lệ phí Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí câp đôi giây chứng nhận 1. quyền sở hữu nhà ở đối với cá nhân tại các phường thị trân. Quyết định số đồng giây 12 2007 QĐ-UBND Nghị quyết số 33 2006 NQ-HĐND. Lệ phí câp đôi giây chứng nhận Quyết định số 2. quyền sở hữu nhà ở đối với cá nhân đồng giây 12 2007 QĐ-UBND. tại các khu vực khác. Nghị quyết số 33 2006 NQ-HĐND. Kết quả của việc thực hiện TTHC Giây chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước Tiếp nhận xử lý hồ sơ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Tiếp nhận kiểm tra hồ sơ đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận thu lệ phí cấp đổi giấy và chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Đô thị. Phòng Quản lý Đô thị Tiếp nhận hồ sơ thẩm tra bản vẽ 2. Chuyển hồ sơ thể hiện nhà ở trên giấy chứng nhận trình Ủy ban nhân dân thành phố tỉnh ký giấy chứng nhận. Kiểm tra quyết 3. định thủ tục hành chính Ủy ban nhân dân thành phố Kiểm tra ký vào giấy chứng nhận và chuyển cho Phòng Quản lý Đô thị. Phòng Quản lý Đô thị Nhận hồ sơ và giấy chứng nhận 4. Lưu hồ sơ từ Ủy ban nhân dân thành phố vào sổ lưu và chuyển giấy chứng nhận cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Trao giấy chứng nhận 5. Trả kết quả trong thời hạn và thu hồi bản chính giấy chứng nhận đã .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.