tailieunhanh - Quyết định số 71 /2004/QĐ-UB

Quyết định số 71 /2004/QĐ-UB về tổ chức lại bộ máy, biên chế của Nhà Thiếu nhi quận-huyện do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành | ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Số 71 2004 QĐ-UB CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Chí Minh ngày 26 tháng 03 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ TỔ CHỨC LẠI BỘ MÁY BIÊN CHẾ CỦA NHÀ THIẾU NHI QUẬN-HUYỆN ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Quy định số 223 QĐ-TWĐ ngày 20 tháng 12 năm 1986 của Ban Chấp hành trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh về tổ chức và hoạt động của Nhà Thiếu nhi Thông tư Liên Bộ số 24 TT-LB ngày 26 tháng 3 năm 1994 của Bộ Tài chính-Bộ Văn hóa Thông tin-Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quy định về chế độ cấp phát quản lý tài chính đối với Nhà Thiếu nhi và Hướng dẫn liên tịch số 15-HDLT-BTCTW-TƯĐTNCSHCM ngày 29 tháng 11 năm 2002 của Ban Tổ chức Trung ương và Ban Bí thư Trung ương Đoàn hướng dẫn về chức năng nhiệm vụ tổ chức bộ máy biên chế của Nhà Thiếu nhi ở các địa phương Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố nay là Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 66 TCCQ ngày 04 tháng 6 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận-huyện chỉ đạo tổ chức lại bộ máy biên chế của Nhà Thiếu nhi quận-huyện theo đúng Hướng dẫn liên tịch số 15-HDLT-BTCTW-TƯĐTNCSHCM ngày 29 tháng 11 năm 2002 của Ban Tổ chức Trung ương và Ban Bí thư Trung ương Đoàn hướng dẫn về chức năng nhiệm vụ tổ chức bộ máy biên chế của Nhà Thiếu nhi ở các địa phương và hướng dẫn của Ban Tổ chức Thành Ủy Thành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ quyết định số 09 2000 QĐ-UB-VX ngày 15 tháng 2 năm 2000 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định tổ chức hoạt động của Nhà Thiếu nhi quận-huyện. Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Giám đốc Sở Nội vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện Giám đốc Nhà Thiếu nhi quận-huyện Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.